กิจกรรม Team Building คืออะไร ?

กิจกรรม ทีมบิวดิ้ง การทำงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำ อะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทำงานเป็น ทีมมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี

ทำไมต้องจัดกิจกรรม Team Building ?

การเรียนรู้โดยการลงมือทำเป็นแนวคิดหรือความเชื่อที่สนับสนุนให้คนเราปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยกิจกรรม Walk Rally นั้น ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ลงมือทำกิจกรรมและสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ปรากฏใน กรณีต่างๆ ที่ทางทีมวิทยากรได้จักทำขึ้น โดยเชื่อว่าหากคนเราได้กระทำหรือลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้เกิดสื่อสารในทีม และเกิดความเชื่อมั่นต่อกัน ผู้เข้าอบรมจะรู้สึกสนุกสนาน และแฝงไปด้วยแนวคิด และหลักการที่จะช่วยให้การภารกิจนั้นสำเร็จได้

จัด teambuilding, การทำงานเป็นทีม ทีมงานที่ดี นั้นควรประกอบไปด้วย

- ผู้นำ และสมาชิกในทีมต้องมีเป้าหมายเดียวกัน

- เข้าใจกัน เรียนรู้ และรู้จักกัน

- การไว้วางใจ เชื่อใจ และมั่นใจสมาชิกที่อยู่ในทีมเดียวกัน

- การสื่อสารที่ดี ทั้งในเรื่อง ของ การฟัง การพูด

- การคิดอย่างสร้างสรรค์ และนำปฏิบัติหรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ

- การทำงานในทีมเป็นระบบ และทำให้ทีมเกิดความเข้มแข็ง

- แลกเปลี่ยน มุมมอง ความคิด วิธีการ และแก้ปัญหา/อุปสรรค ร่วมกัน

- การร่วมมือร่วมใจ ซึ่งจะทำให้สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

ทุกคนล้วนมีความคิดเป็นของตนเอง

เราจะทำให้คนทุกคนคิดเหมือนกันคงทำไมได้หรอก แต่เราสามารถทำให้ทุกคนก้าวไปทางเดียวกันเป้าหมายเดียวกันได้