กิจกรรมละลายพฤติกรรม คืออะไร ?

เมื่อพูดถึง การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม หลายคนยังสงสัยว่าคืออะไร งั้นเรามาดูกัน สรุปได้ดดังนี้ กิจกรรมละลายพฤติกรรม คือ การกิจกรรมขั้นต้น (Ice Breaking) ด้วยสันทนการต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรืออบรม เป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้ทำกิจกรรมเปิดเผยตัวเองให้ผู้อื่นรู้จักเสริมสร้างความคุ้นเคยกันเมื่อแรกพบก่อให้เกิดการกล้าแสดงออกเสริมสร้างความเป็นมิตร การทำ การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการนำกิจกรรมเข้าจังหวะมาใช้ และทำการแบ่งกลุ่มย่อย ๆ ตั้งชื่อกลุ่ม ทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลังจากแบ่งกลุ่มด้วยกิจกรรมในห้องเพื่อจำลองแบบการร่วมงานกับเพื่อนในทีม

กิจกรรม ice breaking , จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม

ประโยชน์ การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม ?

- ทำให้มีความเข้าใจในข้อกำหนดของกฏกติกา และ ผลของการเปลี่ยนแปลง

- ให้มีแนวคิดในการทำงาน และ การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และ ช่างสังเกต

- ทำให้เป็นคนมีเหตุมีผล และ ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น โดยเรียนรู้ที่จะรับผิดช่อบร่วมกัน ร่วมกันใช้ความคิด ฟังเหตุผลและความคิดของกันและกัน รวมทั้งรู้จักแก้ไขปัญหาร่วมกัน

- ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา และ รู้จักรักษาเวลา

- ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความรักสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานทุกระดับชั้น และ ทุกวัย ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ทำให้มีความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับในข้อผิดพลาด

ธรรมชาติบุคคลเมื่อมนุษย์เมื่อเราได้เข้ามาสู่สถานที่ใหม่หรือสังคมใหม่ หรือมักจะสร้างกำแพงของตัวเอง

กิจกรรมละลายพฤติกรรม จะทำให้เขาได้มีโอกาสเปิดใจ เปิดความคิด และรับรู้ผู้อื่น ทำลายกำแพงกั้นของการอยู่ร่วมกัน ให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน